Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings: pirmā gada rezultāti

Raksts publicēts Putni dabā 85 (2019/2), lpp. 10-11
Foto: Sintija Martinsone

Sintija Martinsone

Dabas aizsardzības pārvalde

sintija.martinsone@daba.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvalde 2018. gadā sāka īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitorings. Tā mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām sugām, par kurām netiek iegūti dati citos ligzdojošo putnu fona monitoringos. Šī informācija būs būtisks atbalsts lēmumu pieņemšanā dažādās dabas aizsardzības jomās un palīdzēs argumentēt piekrastes putnu aizsardzības pasākumus.

Monitoringa maršruti aptver visu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrasti Latvijā. Pavisam ir 46 maršruti, katrs aptuveni 10 km garš. Tie jāapseko trīs reizes sezonā: pirmā un otrā uzskaite jāveic jūnijā līdz Jāņiem, bet trešā – jūlija pirmajā pusē. Uzskaites laikā jāreģistrē visas piekrastē (pludmalē un atklātajās kāpās) ligzdojošās sugas. Detalizētu metodiku iespējams izlasīt Dabas aizsardzības pārvaldes mājas­lapā: www.daba.gov.lv → Tēmas → Dati → Vides monitoringa programma → Monitoringa metodikas.

Pirmajā monitoringa īstenošanas gadā tika apsekoti 10 maršruti, kas atrodas galvenokārt Rīgas līča Vid­zemes piekrastē un Rīgas apkārtnē. No monitoringa mērķa sugām kā visbiežākais ligzdotājs tika konstatēts upes tārtiņš Charadrius dubius (astoņos maršrutos), lielā gaura Mergus merganser (piecos) un jūrmalas dižpīle jeb Sāmsalas pīle Tadorna tadorna (četros). Monitorings tika īstenots, pateicoties brīvprātīgajiem dalībniekiem. 2018. gadā uzskaiti veica: Ģirts Baranovskis, Dana Heiberga, Aigars Kalvāns, Elvijs Kantāns, Kārlis Lapiņš, Sintija Martinsone, Irisa Mukāne, Andris Soms, Inta Soma, Marina Šiļina un Viesturs Vīgants. Liels paldies visiem!

1. ATTĒLS. Piekrastē ligzdojošo putnu monitoringa dalībnieki Lietuvā, Ventes ragā. Attēlā no kreisās: Andris Soms, Ģirts Baranovskis, Elvijs Kantāns, Sintija Martinsone, Inta Soma, Kārlis Lapiņš, Marina Šiļina, Irisa Mukāne un Dana Heiberga. | Foto: Andris Soms

2019. gada aprīļa vidū Dabas aizsardzības pārvalde monitoringa dalībniekiem organizēja divu dienu kalibrācijas semināru, kas notika Lietuvā, Nemunas deltas reģionālajā parkā (1. attēls). Tajā apspriedām būtiskos metodikas jautājumus, mācījāmies noteikt monitoringa mērķa sugas, kā arī vērojām migrējošos putnus Nemunas deltā. Pasākuma laikā tika novērotas 62 sugas, t.sk. baltpieres zoss Anser albifrons ar raidītāju. Lai uzlabotu ievākto datu kvalitāti, kā arī paaugstinātu uzskaites veicēju motivāciju iesaistīties monitoringā, šādus seminārus brīvprātīgajiem plānots rīkot katru gadu.

2. ATTĒLS. Plānotie piekrastē ligzdojošo putnu monitoringa uzskaites maršruti 2019. gadā.
Figure 2. Planned monitoring routes in 2019 for coastal breeding birds

Otrajai monitoringa sezonai ir pieteikušies 19 cilvēki, kas plāno apsekot 19 maršrutus (2. attēls). Vēl joprojām neaizņemti ir 27 maršruti, kuros būtu nepieciešams veikt uzskaiti, lai iegūtu pilnīgus datus par piekrastē ligzdojošo sugu populācijas stāvokli. Tāpēc aicinu piedalīties visus, kas labi pazīst putnus un vēlas sniegt būtisku ieguldījumu to aizsardzībā Latvijā. Pēc brīvprātīgā darba līguma noslēgšanas Dabas aizsardzības pārvalde segs transporta izdevumus nokļūšanai līdz uzskaites vietai, kā arī naktsmītnes izdevumus, ja maršruts atrodas tālāk par 100 km no uzskaites veicēja dzīvesvietas. Visi brīvprātīgie monitoringa dalībnieki dāvanā saņems vērtīgu grāmatu – 2017. gadā izdotās “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā” 1. sējumu. “Piejūra, smiltāji un virsāji”. Laime B. (red.). 

2018. gadā kā visbiežākais ligzdotājs tika konstatēts upes tārtiņš. | Foto: Sintija Martinsone

Summary

Coastal breeding bird monitoring: first year results /Sintija Martinsone/

In 2018 the Nature Conservation Agency initiated a new project – coastal breeding bird monitoring. The objective of this monitoring is to obtain data on changes in population size of species for which data from other common birds’ census has not been obtained. The information obtained in the monitoring will significantly contribute to improving the quality of decision-making in the various areas of nature conservation. Monitoring routes (46 in total) cover the entire coast of the Baltic Sea and the Gulf of Riga in Latvia. In the first year of monitoring, data was collected on 10 routes, which were placed mainly along the Vidzeme coast of the Gulf of Riga. I invite all of those who are knowledgeable about birds and are willing to contribute to the protection of birds in Latvia, to become volunteers in this project.

Sintija Martinsone

sintija.martinsone@daba.gov.lv

Skip to content