Latvijas putnu nosaukumi

Raksts tiks publicēts Putni dabā 90 (2022/1)

Sagatavoja Agnis Bušs

Saraksts apstiprināts ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomes lēmumu 2022. gada 27. janvārī

agnis@putnidaba.lv

Saraksts veidots kā oficiālais savvaļā Latvijas teritorijā sastopamo putnu sugu (un dažos gadījumos arī pasugu) nosaukumu saraksts lietošanai Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) izdevumos un projektos. Oficiālajā sarakstā nav iekļauti putnu sugu nosaukumu sinonīmi, lai neradītu sajukumu ieteicamo oficiālo nosaukumu lietošanā. Daži sinonīmi un nosaukumu atšķirības starp avotiem paskaidroti kā zemsvītras piezīmes. Kopumā sarakstā iekļauti nosaukumi 368 Latvijā savvaļā dabiski sastopamajām putnu sugām un 16 pasugām (sarakstā atzīmētas ar “P”).

Nosaukumi apzināti rakstīti ar mazo sākuma burtu, lai parādītu atšķirības nosaukumiem, kuri rakstāmi ar lielo sākuma burtu, jo to nosaukumos izmantoti īpašvārdi.

Saraksta pamatā izmantota BirdLife International izmantotā taksonomija (HBW, BirdLife International 2021), M. Strazda u.c. autoru veidotais saraksts “Holarktikas putnu nosaukumi latviešu valodā” (Strazds u.c. 2014), A. Celmiņa veidotais putnu saraksts interneta vietnē Putni.lv (2021) un žurnālā “Putni dabā” publicētā informācija (Smislovs, Smislovs 2020).

Nr.

Latviski

Zinātniski

 

1.

paipala

Coturnix coturnix

 

2.

laukirbe

Perdix perdix

 

3.

mežirbe

Bonasa bonasia

 

4.

baltirbe

Lagopus lagopus

 

5.

mednis

Tetrao urogallus

 

6.

rubenis

Lyrurus tetrix

 

7.

baltgalvas zilknābis

Oxyura leucocephala

 

8.

paugurknābja gulbis

Cygnus olor

 

9.

ziemeļu gulbis

Cygnus cygnus

 

10.

mazais gulbis

Cygnus columbianus

 

11.

melngalvas zoss

Branta bernicla

 

12.

baltvaigu zoss

Branta leucopsis

 

13.

sarkankakla zoss

Branta ruficollis

 

14.

Kanādas zoss

Branta canadensis

 

15.

meža zoss

Anser anser

 

16.

sējas zoss

Anser fabalis

 

16.1.

taigas sējas zoss

Anser fabalis fabalis

P

16.2.

tundras sējas zoss

Anser fabalis rossicus

P

17.

īsknābja zoss

Anser brachyrhynchus

 

18.

baltpieres zoss

Anser albifrons

 

19.

mazā zoss

Anser erythropus

 

20.

kākaulis

Clangula hyemalis

 

21.

krāšņā pūkpīle

Somateria spectabilis

 

22.

parastā pūkpīle

Somateria mollissima

 

23.

Stellera pūkpīle

Polysticta stelleri

 

24.

tumšā pīle

Melanitta fusca

 

25.

Stejnegera pīle

Melanitta stejnegeri

[1]

26.

melnā pīle

Melanitta nigra

 

27.

gaigala

Bucephala clangula

 

28.

mazā gaura

Mergellus albellus

 

29.

lielā gaura

Mergus merganser

 

30.

garknābja gaura

Mergus serrator

 

31.

arlekīnpīle

Histrionicus histrionicus

 

32.

Sāmsalas dižpīle

Tadorna tadorna

 

33.

rudā dižpīle

Tadorna ferruginea

 

34.

lielgalvis

Netta rufina

 

35.

brūnkaklis

Aythya ferina

 

36.

baltacis

Aythya nyroca

 

37.

cekulpīle

Aythya fuligula

 

38.

ķerra

Aythya marila

 

39.

prīkšķe

Spatula querquedula

 

40.

platknābis

Spatula clypeata

 

41.

pelēkā pīle

Mareca strepera

 

42.

baltvēderis

Mareca penelope

 

43.

meža pīle

Anas platyrhynchos

 

44.

garkaklis

Anas acuta

 

45.

krīklis

Anas crecca

 

46.

mazais dūkuris

Tachybaptus ruficollis

 

47.

pelēkvaigu dūkuris

Podiceps grisegena

 

48.

cekuldūkuris

Podiceps cristatus

 

49.

ragainais dūkuris

Podiceps auritus

 

50.

melnkakla dūkuris

Podiceps nigricollis

 

51.

mājas balodis

Columba livia f. domestica

[2]

52.

meža balodis

Columba oenas

 

53.

lauku balodis

Columba palumbus

 

54.

parastā ūbele

Streptopelia turtur

 

55.

austrumu ūbele

Streptopelia orientalis

 

56.

gredzenūbele

Streptopelia decaocto

 

57.

stepes smilšvistiņa

Syrrhaptes paradoxus

 

58.

vakarlēpis

Caprimulgus europaeus

 

59.

svīre

Apus apus

 

60.

dzeguze

Cuculus canorus

 

61.

dumbrcālis

Rallus aquaticus

 

62.

grieze

Crex crex

 

63.

ormanītis

Porzana porzana

 

64.

mazais ormanītis

Zapornia parva

 

65.

ceru ormanītis

Zapornia pusilla

 

66.

ūdensvistiņa

Gallinula chloropus

 

67.

laucis

Fulica atra

 

68.

dzērve

Grus grus

 

69.

mazā sīga

Tetrax tetrax

 

70.

lielā sīga

Otis tarda

 

71.

apkakles sīga

Chlamydotis macqueenii

 

72.

brūnkakla gārgale

Gavia stellata

 

73.

melnkakla gārgale

Gavia arctica

 

74.

polārā gārgale

Gavia immer

[3]

75.

dzeltenknābja gārgale

Gavia adamsii

 

76.

ziemeļu vētrasburātājs

Hydrobates leucorhous

 

77.

tumšais vētrasputns

Ardenna grisea

 

78.

melnais stārķis

Ciconia nigra

 

79.

baltais stārķis

Ciconia ciconia

 

80.

karošknābis

Platalea leucorodia

 

81.

brūnais ibiss

Plegadis falcinellus

 

82.

lielais dumpis

Botaurus stellaris

 

83.

mazais dumpis

Ixobrychus minutus

 

84.

nakts gārnis

Nycticorax nycticorax

 

85.

dzeltenais gārnis

Ardeola ralloides

 

86.

lopu gārnis

Bubulcus ibis

 

87.

zivju gārnis

Ardea cinerea

 

88.

baltais gārnis

Ardea alba

 

89.

zīda gārnis

Egretta garzetta

 

90.

cirtainais pelikāns

Pelecanus crispus

 

91.

sārtais pelikāns

Pelecanus onocrotalus

 

92.

ziemeļu sulla

Morus bassanus

 

93.

mazais jūraskrauklis

Microcarbo pygmaeus

 

94.

jūraskrauklis

Phalacrocorax carbo

 

95.

jūrasžagata

Haematopus ostralegus

 

96.

avozeta

Recurvirostra avosetta

 

97.

garstilbis

Himantopus himantopus

 

98.

jūras ķīvīte

Pluvialis squatarola

 

99.

dzeltenais tārtiņš

Pluvialis apricaria

 

100.

tundras tārtiņš

Pluvialis fulva

 

101.

morinella tārtiņš

Eudromias morinellus

 

102.

smilšu tārtiņš

Charadrius hiaticula

 

103.

upes tārtiņš

Charadrius dubius

 

104.

jūras tārtiņš

Charadrius alexandrinus

 

105.

tuksneša tārtiņš

Charadrius leschenaultii

 

106.

ķīvīte

Vanellus vanellus

 

107.

lietuvainis

Numenius phaeopus

 

108.

kuitala

Numenius arquata

 

109.

sarkanā puskuitala

Limosa lapponica

 

110.

melnā puskuitala

Limosa limosa

 

110.1.

Islandes melnā puskuitala

Limosa limosa islandica

P

111.

akmeņtārtiņš

Arenaria interpres

 

112.

garknābja šņibītis

Calidris tenuirostris

 

113.

lielais šņibītis

Calidris canutus

 

114.

gugatnis

Calidris pugnax

 

115.

dūņšņibītis

Calidris falcinellus

 

116.

līkšņibītis

Calidris ferruginea

 

117.

Temminka šņibītis

Calidris temminckii

 

118.

gaišais šņibītis

Calidris alba

 

119.

parastais šņibītis

Calidris alpina

 

119.1.

Šinca šņibītis

Calidris alpina schinzii

P

120.

jūras šņibītis

Calidris maritima

 

121.

trulītis

Calidris minuta

 

122.

tundras šņibītis

Calidris melanotos

 

123.

sloka

Scolopax rusticola

 

124.

ķikuts

Gallinago media

 

125.

mērkaziņa

Gallinago gallinago

 

126.

vistilbe

Lymnocryptes minimus

 

127.

šaurknābja pūslītis

Phalaropus lobatus

 

128.

platknābja pūslītis

Phalaropus fulicarius

 

129.

terekija

Xenus cinereus

 

130.

upes tilbīte

Actitis hypoleucos

 

131.

meža tilbīte

Tringa ochropus

 

132.

tumšā tilbīte

Tringa erythropus

 

133.

lielā tilbīte

Tringa nebularia

 

134.

pļavu tilbīte

Tringa totanus

 

135.

purva tilbīte

Tringa glareola

 

136.

dīķu tilbīte

Tringa stagnatilis

 

137.

brūnspārnu bezdelīgtārtiņš

Glareola pratincola

 

138.

melnspārnu bezdelīgtārtiņš

Glareola nordmanni

 

139.

mazais ķīris

Hydrocoloeus minutus

 

140.

sārtā kaija

Rhodostethia rosea

 

141.

šķeltastes kaija

Xema sabini

 

142.

trīspirkstu kaija

Rissa tridactyla

 

143.

lielais ķīris

Larus ridibundus

 

144.

acteku kaija

Larus atricilla

 

145.

zivju kaija

Larus ichthyaetus

 

146.

melngalvas kaija

Larus melanocephalus

 

147.

kajaks

Larus canus

 

148.

reņģu kaija

Larus fuscus

 

148.1.

Skandināvijas reņģu kaija

Larus fuscus intermedius

P

148.2.

Baltijas reņģu kaija

Larus fuscus fuscus

P

148.3.

tundras reņģu kaija

Larus fuscus heuglini

P

149.

sudrabkaija

Larus argentatus

 

150.

Vidusjūras kaija

Larus michahellis

 

151.

Kaspijas kaija

Larus cachinnans

 

152.

mazā polārkaija

Larus glaucoides

 

153.

Kamčatkas kaija

Larus schistisagus

 

154.

lielā polārkaija

Larus hyperboreus

 

155.

melnspārnu kaija

Larus marinus

 

156.

mazais zīriņš

Sternula albifrons

 

157.

lielais zīriņš

Hydroprogne caspia

 

158.

baltvaigu zīriņš

Chlidonias hybrida

 

159.

baltspārnu zīriņš

Chlidonias leucopterus

 

160.

melnais zīriņš

Chlidonias niger

 

161.

upes zīriņš

Sterna hirundo

 

162.

jūras zīriņš

Sterna paradisaea

 

163.

cekulzīriņš

Thalasseus sandvicensis

 

164.

garastes klijkaija

Stercorarius longicaudus

 

165.

īsastes klijkaija

Stercorarius parasiticus

 

166.

vidējā klijkaija

Stercorarius pomarinus

 

167.

lielā klijkaija

Catharacta skua

 

168.

melnais alks

Cepphus grylle

[4]

169.

lielais alks

Alca torda

 

170.

mazais alks

Alle alle

 

171.

tievknābja kaira

Uria aalge

 

172.

plīvurpūce

Tyto alba

 

173.

svītrainā pūce

Surnia ulula

 

174.

apodziņš

Glaucidium passerinum

 

175.

mājas apogs

Athene noctua

 

176.

bikšainais apogs

Aegolius funereus

 

177.

mazā ausainā pūcīte

Otus scops

[5]

178.

ausainā pūce

Asio otus

 

179.

purva pūce

Asio flammeus

 

180.

meža pūce

Strix aluco

 

181.

urālpūce

Strix uralensis

 

182.

ziemeļpūce

Strix nebulosa

 

183.

baltā pūce

Bubo scandiacus

 

184.

ūpis

Bubo bubo

 

185.

zivjērglis

Pandion haliaetus

 

186.

melnplecu klija

Elanus caeruleus

 

187.

ķīķis

Pernis apivorus

 

188.

čūskērglis

Circaetus gallicus

 

189.

baltgalvas grifs

Gyps fulvus

 

190.

melnais grifs

Aegypius monachus

 

191.

mazais ērglis

Clanga pomarina

 

192.

vidējais ērglis

Clanga clanga

 

193.

stepes ērglis

Aquila nipalensis

 

194.

karaliskais ērglis

Aquila heliaca

 

195.

klinšu ērglis

Aquila chrysaetos

 

196.

pundurērglis

Hieraaetus pennatus

 

197.

niedru lija

Circus aeruginosus

 

198.

lauku lija

Circus cyaneus

 

199.

stepes lija

Circus macrourus

 

200.

pļavu lija

Circus pygargus

 

201.

zvirbuļvanags

Accipiter nisus

 

202.

vistu vanags

Accipiter gentilis

 

203.

jūras ērglis

Haliaeetus albicilla

 

204.

sarkanā klija

Milvus milvus

 

205.

melnā klija

Milvus migrans

 

206.

bikšainais klijāns

Buteo lagopus

 

207.

peļu klijāns

Buteo buteo

 

208.

pupuķis

Upupa epops

 

209.

bišu dzenis

Merops apiaster

 

210.

zaļā vārna

Coracias garrulus

 

211.

zivju dzenītis

Alcedo atthis

 

212.

tītiņš

Jynx torquilla

 

213.

pelēkā dzilna

Picus canus

 

214.

zaļā dzilna

Picus viridis

 

215.

melnā dzilna

Dryocopus martius

 

216.

trīspirkstu dzenis

Picoides tridactylus

 

217.

vidējais dzenis

Leiopicus medius

 

218.

mazais dzenis

Dryobates minor

 

219.

baltmugurdzenis

Dendrocopos leucotos

 

220.

dižraibais dzenis

Dendrocopos major

 

221.

lauku piekūns

Falco tinnunculus

 

222.

kukaiņu piekūns

Falco vespertinus

 

223.

purva piekūns

Falco columbarius

 

224.

bezdelīgu piekūns

Falco subbuteo

 

225.

stepes piekūns

Falco cherrug

 

226.

medību piekūns

Falco rusticolus

 

227.

lielais piekūns

Falco peregrinus

 

228.

vālodze

Oriolus oriolus

 

229.

brūnā čakste

Lanius collurio

 

230.

rudastes čakste

Lanius phoenicuroides

 

231.

Daurijas čakste

Lanius isabellinus

 

232.

melnpieres čakste

Lanius minor

 

233.

lielā čakste

Lanius excubitor

 

234.

bēdrozis

Perisoreus infaustus

 

235.

sīlis

Garrulus glandarius

 

236.

žagata

Pica pica

 

237.

riekstrozis

Nucifraga caryocatactes

 

238.

kovārnis

Corvus monedula

 

239.

krauķis

Corvus frugilegus

 

240.

krauklis

Corvus corax

 

241.

vārna

Corvus corone

[6]

241.1.

melnā vārna

Corvus corone corone

P

241.2.

pelēkā vārna

Corvus corone cornix

P

242.

meža zīlīte

Periparus ater

 

243.

cekulzīlīte

Lophophanes cristatus

 

244.

purva zīlīte

Poecile palustris

 

245.

pelēkā zīlīte

Poecile montanus

 

246.

zilzīlīte

Cyanistes caeruleus

 

247.

gaišzilā zīlīte

Cyanistes cyanus

 

248.

lielā zīlīte

Parus major

 

249.

somzīlīte

Remiz pendulinus

 

250.

īspirkstu cīrulis

Calandrella brachydactyla

 

251.

ausainais cīrulis

Eremophila alpestris

 

252.

sila cīrulis

Lullula arborea

 

253.

lauku cīrulis

Alauda arvensis

 

254.

cekulainais cīrulis

Galerida cristata

 

255.

bārdzīlīte

Panurus biarmicus

 

256.

klusais ķauķis

Iduna caligata

 

257.

iedzeltenais ķauķis

Hippolais icterina

 

258.

grīšļu ķauķis

Acrocephalus paludicola

 

259.

ceru ķauķis

Acrocephalus schoenobaenus

 

260.

krūmu ķauķis

Acrocephalus dumetorum

 

261.

purva ķauķis

Acrocephalus palustris

 

262.

ezeru ķauķis

Acrocephalus scirpaceus

 

263.

palieņu ķauķis

Acrocephalus agricola

 

264.

niedru strazds

Acrocephalus arundinaceus

 

265.

Pallasa ķauķis

Helopsaltes certhiola

 

266.

lāsainais ķauķis

Locustella lanceolata

 

267.

Seivi ķauķis

Locustella luscinioides

 

268.

upes ķauķis

Locustella fluviatilis

 

269.

kārklu ķauķis

Locustella naevia

 

270.

mājas čurkste

Delichon urbicum

 

271.

Daurijas bezdelīga

Cecropis daurica

 

272.

bezdelīga

Hirundo rustica

 

273.

krastu čurkste

Riparia riparia

 

274.

svirlītis

Phylloscopus sibilatrix

 

275.

dzeltensvītru ķauķītis

Phylloscopus inornatus

 

276.

Hjūma ķauķītis

Phylloscopus humei

 

277.

Sibīrijas ķauķītis

Phylloscopus proregulus

 

278.

tumšais ķauķītis

Phylloscopus fuscatus

 

279.

vītītis

Phylloscopus trochilus

 

280.

čuņčiņš

Phylloscopus collybita

 

281.

Švarca ķauķītis

Phylloscopus schwarzi

 

282.

zaļais ķauķītis

Phylloscopus trochiloides

 

283.

ziemeļu ķauķītis

Phylloscopus borealis

 

284.

garastīte

Aegithalos caudatus

 

285.

melngalvas ķauķis

Sylvia atricapilla

 

286.

dārza ķauķis

Sylvia borin

 

287.

tuksneša ķauķis

Curruca nana

 

288.

svītrainais ķauķis

Curruca nisoria

 

289.

gaišais ķauķis

Curruca curruca

 

290.

brūnspārnu ķauķis

Curruca communis

 

291.

īspirkstu mizložņa

Certhia brachydactyla

 

292.

mizložņa

Certhia familiaris

 

293.

dzilnītis

Sitta europaea

 

294.

paceplītis

Troglodytes troglodytes

 

295.

ūdensstrazds

Cinclus cinclus

 

296.

mājas strazds

Sturnus vulgaris

 

297.

sārtais strazds

Pastor roseus

 

298.

raibais zemesstrazds

Zoothera aurea

 

299.

sila strazds

Turdus viscivorus

 

300.

dziedātājstrazds

Turdus philomelos

 

301.

plukšķis

Turdus iliacus

 

302.

melnais mežastrazds

Turdus merula

[7]

303.

pelēkais strazds

Turdus pilaris

 

304.

apkakles strazds

Turdus torquatus

 

305.

melnrīkles strazds

Turdus atrogularis

 

306.

pelēkais mušķērājs

Muscicapa striata

 

307.

sarkanrīklīte

Erithacus rubecula

 

308.

zilrīklīte

Cyanecula svecica

 

309.

lakstīgala

Luscinia luscinia

 

310.

rietumu lakstīgala

Luscinia megarhynchos

 

311.

Sibīrijas rubīnrīklīte

Calliope calliope

 

312.

rudsānu zilastīte

Tarsiger cyanurus

 

313.

mazais mušķērājs

Ficedula parva

 

314.

melnais mušķērājs

Ficedula hypoleuca

 

315.

baltkakla mušķērājs

Ficedula albicollis

 

316.

melnais erickiņš

Phoenicurus ochruros

 

317.

erickiņš

Phoenicurus phoenicurus

 

318.

lukstu čakstīte

Saxicola rubetra

 

319.

tumšā čakstīte

Saxicola torquatus

[8]

319.1.

Sibīrijas tumšā čakstīte

Saxicola torquatus maurus

P

320.

akmeņčakstīte

Oenanthe oenanthe

 

321.

smiltāju čakstīte

Oenanthe isabellina

[9]

322.

tuksneša čakstīte

Oenanthe deserti

 

323.

daglā čakstīte

Oenanthe pleschanka

 

324.

zeltgalvītis

Regulus regulus

 

325.

sārtgalvītis

Regulus ignicapilla

 

326.

zīdaste

Bombycilla garrulus

 

327.

Sibīrijas peļkājīte

Prunella montanella

 

328.

peļkājīte

Prunella modularis

 

329.

mājas zvirbulis

Passer domesticus

 

330.

lauku zvirbulis

Passer montanus

 

331.

koku čipste

Anthus trivialis

 

332.

sarkanrīkles čipste

Anthus cervinus

 

333.

pļavu čipste

Anthus pratensis

 

334.

ūdeņu čipste

Anthus spinoletta

 

335.

akmeņu čipste

Anthus petrosus

 

336.

lielā čipste

Anthus richardi

 

337.

stepes čipste

Anthus campestris

 

338.

dzeltenā cielava

Motacilla flava

 

338.1.

ziemeļu dzeltenā cielava

Motacilla flava thunbergi

P

338.2.

parastā dzeltenā cielava

Motacilla flava flava

P

338.3.

melngalvas dzeltenā cielava

Motacilla flava feldegg

P

339.

pelēkā cielava

Motacilla cinerea

 

340.

citroncielava

Motacilla citreola

 

341.

baltā cielava

Motacilla alba

 

341.1.

Jarela baltā cielava

Motacilla alba yarrellii

P

342.

žubīte

Fringilla coelebs

 

343.

ziemas žubīte

Fringilla montifringilla

 

344.

dižknābis

Coccothraustes coccothraustes

 

345.

mazais svilpis

Carpodacus erythrinus

 

346.

ziemeļu svilpis

Pinicola enucleator

 

347.

svilpis

Pyrrhula pyrrhula

[10]

348.

zaļžubīte

Chloris chloris

 

349.

kalnu ķeģis

Linaria flavirostris

 

350.

kaņepītis

Linaria cannabina

 

351.

parastais ķeģis

Acanthis flammea

 

351.1.

mazais ķeģis

Acanthis flammea cabaret

P

351.2.

gaišais ķeģis

Acanthis flammea hornemanni

P

352.

priežu krustknābis

Loxia pytyopsittacus

 

353.

egļu krustknābis

Loxia curvirostra

 

354.

baltsvītru krustknābis

Loxia leucoptera

 

355.

dadzītis

Carduelis carduelis

[11]

356.

ģirlicis

Serinus serinus

 

357.

ķivulis

Spinus spinus

 

358.

Lapzemes stērste

Calcarius lapponicus

 

359.

sniedze

Plectrophenax nivalis

 

360.

melngalvas stērste

Emberiza melanocephala

 

361.

lielā stērste

Emberiza calandra

 

362.

dārza stērste

Emberiza hortulana

 

363.

dzeltenā stērste

Emberiza citrinella

 

364.

priežu stērste

Emberiza leucocephalos

 

365.

niedru stērste

Emberiza schoeniclus

 

366.

birztalu stērste

Emberiza aureola

 

367.

meža stērste

Emberiza rustica

 

368.

mazā stērste

Emberiza pusilla

 

[1] Saskaņā ar publikāciju žurnāla “Putni dabā” 88 (2020/2–3) numurā (Smislovs, Smislovs 2020)

[2] Mājas balodis ir klinšu baloža Columba livia (kas Latvijā nav sastopams) domestificētā forma, kas netiek uzskatīta par pasugu.

[3] Citur literatūrā tiek lietots arī nosaukums – melngalvas gārgale.

[4] Putnu vērotāju aprindās bieži tiek lietoti arī sinonīmi – čistiks un svilpējalks.

[5] Citur lietots arī nosaukums “mazā pūcīte”, kas var radīt iespēju sajaukt ar citām sugām, piemēram, apodziņu vai mājas apogu, kas angliski ir “little owl”.

[6] BirdLife lietotā taksonomija joprojām melno un pelēko vārnu uzskata par pasugām.

[7] Citur mēdz tikt lietots nosaukums “melnais strazds”, tomēr vēl 20. gs. literatūrā ar šo nosaukumu tika apzīmēta cita suga – mājas strazds. Un arī mūsdienās ir liela iespēja radīt pārpratumus ar nosaukumu, kuru varētu attiecināt uz divām sugām.

[8] Saskaņā ar BirdLife lietoto sistemātiku Latvijā ligzdojošā tumšā čakstīte Saxicola torquatus rubicola tiek uzskatīta par pasugu (citur par pastāvīgu sugu).

[9] Citur tiek lietots arī nosaukums – dūkanā čakstīte.

[10] Bieži sabiedrībā tiek lietots šīs sugas sinonīms – sarkankrūtītis. Tomēr šo sinonīmo nosaukumu jauc ar citas sugas – sarkanrīklītes – nosaukumu.

[11] Vēsturiski un citur literatūrā bieži tiek lietots arī sinonīms – ciglis.

Literatūra

HBW, BirdLife International. 2021. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 6. Available at: http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy

Putni.lv. 2021. Latvijas putnu sugu sistemātiskais saraksts. Pieejams: http://www.putni.lv/saraksti/lvpsss.xlsx

Smislovs E., Smislovs V. 2020. Par Stejnegera pīles novērojumu Kolkā. Putni dabā 88 (2020/2–3): 36–37.

Strazds M., Baumanis J., Funts K. 2014. Holarktikas putnu nosaukumi latviešu valodā. Putni dabā pielikums 4: 1–84.

Agnis Bušs

agnis@putnidaba.lv

Skip to content