Latvijas putnu nosaukumi

Raksts publicēts Putni dabā 90 (2022/1), lpp. 50–54

Sagatavoja Agnis Bušs

Saraksts apstiprināts ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomes lēmumu 2022. gada 11. oktobrī

agnis@putnidaba.lv

Saraksts veidots kā oficiālais savvaļā Latvijas teritorijā sastopamo putnu sugu (un dažos gadījumos arī pasugu) nosaukumu saraksts lietošanai Latvijas Ornitoloģijas biedrības izdevumos un projektos. Oficiālajā sarakstā nav iekļauti putnu sugu nosaukumu sinonīmi, lai neradītu sajukumu ieteicamo oficiālo nosaukumu lietošanā. Daži sinonīmi un nosaukumu atšķirības starp avotiem paskaidroti kā zemsvītras piezīmes. Kopumā sarakstā iekļauti nosaukumi 371 Latvijā savvaļā dabiski sastopamajai putnu sugai un 16 pasugām (sarakstā atzīmētas ar “P”).

Nosaukumi apzināti rakstīti ar mazo sākuma burtu, lai parādītu atšķirības nosaukumiem, kuri rakstāmi ar lielo sākuma burtu, jo tajos izmantoti īpašvārdi.

Ar Latvijas teritoriju šajā publikācijā tiek saprasta Latvijas Republikas sauszemes teritorija, kuru ietver valsts robeža, un jūras teritorija Latvijas teritoriālajos un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos (teritorija, par kuras bioloģisko daudzveidību Latvija ir starptautiski atbildīga Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (MSFD) kontekstā).

Saraksta pamatā izmantota BirdLife International izmantotā taksonomija (HBW, BirdLife International 2021), M. Strazda u. c. autoru veidotais saraksts “Holarktikas putnu nosaukumi latviešu valodā” (2014), A. Celmiņa veidotais putnu saraksts interneta vietnē Putni.lv (2021) un žurnālā “Putni dabā” publicētā informācija (Smislovs, Smislovs 2020)..

Nr.

Latviski

Zinātniski

 

1.

paipala

Coturnix coturnix

 

2.

laukirbe

Perdix perdix

 

3.

mežirbe

Bonasa bonasia

 

4.

baltirbe

Lagopus lagopus

 

5.

mednis

Tetrao urogallus

 

6.

rubenis

Lyrurus tetrix

 

7.

baltgalvas zilknābis

Oxyura leucocephala

 

8.

paugurknābja gulbis

Cygnus olor

 

9.

ziemeļu gulbis

Cygnus cygnus

 

10.

mazais gulbis

Cygnus columbianus

 

11.

melngalvas zoss

Branta bernicla

 

12.

baltvaigu zoss

Branta leucopsis

 

13.

sarkankakla zoss

Branta ruficollis

 

14.

Kanādas zoss

Branta canadensis

 

15.

meža zoss

Anser anser

 

16.

sējas zoss

Anser fabalis

 

16.1.

taigas sējas zoss

Anser fabalis fabalis

P

16.2.

tundras sējas zoss

Anser fabalis rossicus

P

17.

īsknābja zoss

Anser brachyrhynchus

 

18.

baltpieres zoss

Anser albifrons

 

19.

mazā zoss

Anser erythropus

 

20.

kākaulis

Clangula hyemalis

 

21.

krāšņā pūkpīle

Somateria spectabilis

 

22.

parastā pūkpīle

Somateria mollissima

 

23.

Stellera pūkpīle

Polysticta stelleri

 

24.

tumšā pīle

Melanitta fusca

 

25.

Stejnegera pīle

Melanitta stejnegeri

[1]

26.

melnā pīle

Melanitta nigra

 

27.

Amerikas melnā pīle

Melanitta americana

 

28.

gaigala

Bucephala clangula

 

29.

mazā gaura

Mergellus albellus

 

30.

lielā gaura

Mergus merganser

 

31.

garknābja gaura

Mergus serrator

 

32.

arlekīnpīle

Histrionicus histrionicus

 

33.

Sāmsalas dižpīle

Tadorna tadorna

 

34.

rudā dižpīle

Tadorna ferruginea

 

35.

lielgalvis

Netta rufina

 

36.

brūnkaklis

Aythya ferina

 

37.

baltacis

Aythya nyroca

 

38.

gredzenpīle

Aythya collaris

 

39.

cekulpīle

Aythya fuligula

 

40.

ķerra

Aythya marila

 

41.

prīkšķe

Spatula querquedula

 

42.

platknābis

Spatula clypeata

 

43.

pelēkā pīle

Mareca strepera

 

44.

baltvēderis

Mareca penelope

 

45.

meža pīle

Anas platyrhynchos

 

46.

garkaklis

Anas acuta

 

47.

krīklis

Anas crecca

 

48.

mazais dūkuris

Tachybaptus ruficollis

 

49.

pelēkvaigu dūkuris

Podiceps grisegena

 

50.

cekuldūkuris

Podiceps cristatus

 

51.

ragainais dūkuris

Podiceps auritus

 

52.

melnkakla dūkuris

Podiceps nigricollis

 

53.

mājas balodis

Columba livia f. domestica

[2]

54.

meža balodis

Columba oenas

 

55.

lauku balodis

Columba palumbus

 

56.

parastā ūbele

Streptopelia turtur

 

57.

austrumu ūbele

Streptopelia orientalis

 

58.

gredzenūbele

Streptopelia decaocto

 

59.

stepes smilšvistiņa

Syrrhaptes paradoxus

 

60.

vakarlēpis

Caprimulgus europaeus

 

61.

svīre

Apus apus

 

62.

dzeguze

Cuculus canorus

 

63.

dumbrcālis

Rallus aquaticus

 

64.

grieze

Crex crex

 

65.

ormanītis

Porzana porzana

 

66.

mazais ormanītis

Zapornia parva

 

67.

ceru ormanītis

Zapornia pusilla

 

68.

ūdensvistiņa

Gallinula chloropus

 

69.

laucis

Fulica atra

 

70.

dzērve

Grus grus

 

71.

mazā sīga

Tetrax tetrax

 

72.

lielā sīga

Otis tarda

 

73.

apkakles sīga

Chlamydotis macqueenii

 

74.

brūnkakla gārgale

Gavia stellata

 

75.

melnkakla gārgale

Gavia arctica

 

76.

polārā gārgale

Gavia immer

[3]

77.

dzeltenknābja gārgale

Gavia adamsii

 

78.

ziemeļu vētrasburātājs

Hydrobates leucorhous

 

79.

tumšais vētrasputns

Ardenna grisea

 

80.

melnais stārķis

Ciconia nigra

 

81.

baltais stārķis

Ciconia ciconia

 

82.

karošknābis

Platalea leucorodia

 

83.

brūnais ibiss

Plegadis falcinellus

 

84.

lielais dumpis

Botaurus stellaris

 

85.

mazais dumpis

Ixobrychus minutus

 

86.

nakts gārnis

Nycticorax nycticorax

 

87.

dzeltenais gārnis

Ardeola ralloides

 

88.

lopu gārnis

Bubulcus ibis

 

89.

zivju gārnis

Ardea cinerea

 

90.

baltais gārnis

Ardea alba

 

91.

zīda gārnis

Egretta garzetta

 

92.

cirtainais pelikāns

Pelecanus crispus

 

93.

sārtais pelikāns

Pelecanus onocrotalus

 

94.

ziemeļu sulla

Morus bassanus

 

95.

mazais jūraskrauklis

Microcarbo pygmaeus

 

96.

jūraskrauklis

Phalacrocorax carbo

 

97.

jūrasžagata

Haematopus ostralegus

 

98.

avozeta

Recurvirostra avosetta

 

99.

garstilbis

Himantopus himantopus

 

100.

jūras ķīvīte

Pluvialis squatarola

 

101.

dzeltenais tārtiņš

Pluvialis apricaria

 

102.

tundras tārtiņš

Pluvialis fulva

 

103.

morinella tārtiņš

Eudromias morinellus

 

104.

smilšu tārtiņš

Charadrius hiaticula

 

105.

upes tārtiņš

Charadrius dubius

 

106.

jūras tārtiņš

Charadrius alexandrinus

 

107.

tuksneša tārtiņš

Charadrius leschenaultii

 

108.

ķīvīte

Vanellus vanellus

 

109.

lietuvainis

Numenius phaeopus

 

110.

kuitala

Numenius arquata

 

111.

sarkanā puskuitala

Limosa lapponica

 

112.

melnā puskuitala

Limosa limosa

 

112.1.

Islandes melnā puskuitala

Limosa limosa islandica

P

113.

akmeņtārtiņš

Arenaria interpres

 

114.

garknābja šņibītis

Calidris tenuirostris

 

115.

lielais šņibītis

Calidris canutus

 

116.

gugatnis

Calidris pugnax

 

117.

dūņšņibītis

Calidris falcinellus

 

118.

līkšņibītis

Calidris ferruginea

 

119.

Temminka šņibītis

Calidris temminckii

 

120.

gaišais šņibītis

Calidris alba

 

121.

parastais šņibītis

Calidris alpina

 

121.1.

Šinca šņibītis

Calidris alpina schinzii

P

122.

jūras šņibītis

Calidris maritima

 

123.

trulītis

Calidris minuta

 

124.

tundras šņibītis

Calidris melanotos

 

125.

sloka

Scolopax rusticola

 

126.

ķikuts

Gallinago media

 

127.

mērkaziņa

Gallinago gallinago

 

128.

vistilbe

Lymnocryptes minimus

 

129.

šaurknābja pūslītis

Phalaropus lobatus

 

130.

platknābja pūslītis

Phalaropus fulicarius

 

131.

terekija

Xenus cinereus

 

132.

upes tilbīte

Actitis hypoleucos

 

133.

meža tilbīte

Tringa ochropus

 

134.

tumšā tilbīte

Tringa erythropus

 

135.

lielā tilbīte

Tringa nebularia

 

136.

pļavu tilbīte

Tringa totanus

 

137.

purva tilbīte

Tringa glareola

 

138.

dīķu tilbīte

Tringa stagnatilis

 

139.

brūnspārnu bezdelīgtārtiņš

Glareola pratincola

 

140.

melnspārnu bezdelīgtārtiņš

Glareola nordmanni

 

141.

mazais ķīris

Hydrocoloeus minutus

 

142.

sārtā kaija

Rhodostethia rosea

 

143.

šķeltastes kaija

Xema sabini

 

144.

trīspirkstu kaija

Rissa tridactyla

 

145.

lielais ķīris

Larus ridibundus

 

146.

acteku kaija

Larus atricilla

 

147.

zivju kaija

Larus ichthyaetus

 

148.

melngalvas kaija

Larus melanocephalus

 

149.

kajaks

Larus canus

 

150.

reņģu kaija

Larus fuscus

 

150.1.

Skandināvijas reņģu kaija

Larus fuscus intermedius

P

150.2.

Baltijas reņģu kaija

Larus fuscus fuscus

P

150.3.

tundras reņģu kaija

Larus fuscus heuglini

P

151.

sudrabkaija

Larus argentatus

 

152.

Vidusjūras kaija

Larus michahellis

 

153.

Kaspijas kaija

Larus cachinnans

 

154.

mazā polārkaija

Larus glaucoides

 

155.

Kamčatkas kaija

Larus schistisagus

 

156.

lielā polārkaija

Larus hyperboreus

 

157.

melnspārnu kaija

Larus marinus

 

158.

mazais zīriņš

Sternula albifrons

 

159.

lielais zīriņš

Hydroprogne caspia

 

160.

baltvaigu zīriņš

Chlidonias hybrida

 

161.

baltspārnu zīriņš

Chlidonias leucopterus

 

162.

melnais zīriņš

Chlidonias niger

 

163.

upes zīriņš

Sterna hirundo

 

164.

jūras zīriņš

Sterna paradisaea

 

165.

cekulzīriņš

Thalasseus sandvicensis

 

166.

garastes klijkaija

Stercorarius longicaudus

 

167.

īsastes klijkaija

Stercorarius parasiticus

 

168.

vidējā klijkaija

Stercorarius pomarinus

 

169.

lielā klijkaija

Catharacta skua

 

170.

melnais alks

Cepphus grylle

[4]

171.

lielais alks

Alca torda

 

172.

mazais alks

Alle alle

 

173.

tievknābja kaira

Uria aalge

 

174.

plīvurpūce

Tyto alba

 

175.

svītrainā pūce

Surnia ulula

 

176.

apodziņš

Glaucidium passerinum

 

177.

mājas apogs

Athene noctua

 

178.

bikšainais apogs

Aegolius funereus

 

179.

mazā ausainā pūcīte

Otus scops

[5]

180.

ausainā pūce

Asio otus

 

181.

purva pūce

Asio flammeus

 

182.

meža pūce

Strix aluco

 

183.

urālpūce

Strix uralensis

 

184.

ziemeļpūce

Strix nebulosa

 

185.

baltā pūce

Bubo scandiacus

 

186.

ūpis

Bubo bubo

 

187.

zivjērglis

Pandion haliaetus

 

188.

melnplecu klija

Elanus caeruleus

 

189.

ķīķis

Pernis apivorus

 

190.

čūskērglis

Circaetus gallicus

 

191.

baltgalvas grifs

Gyps fulvus

 

192.

melnais grifs

Aegypius monachus

 

193.

mazais ērglis

Clanga pomarina

 

194.

vidējais ērglis

Clanga clanga

 

195.

stepes ērglis

Aquila nipalensis

 

196.

karaliskais ērglis

Aquila heliaca

 

197.

klinšu ērglis

Aquila chrysaetos

 

198.

svītrainais ērglis

Aquila fasciata

 

199.

pundurērglis

Hieraaetus pennatus

 

200.

niedru lija

Circus aeruginosus

 

201.

lauku lija

Circus cyaneus

 

202.

stepes lija

Circus macrourus

 

203.

pļavu lija

Circus pygargus

 

204.

zvirbuļvanags

Accipiter nisus

 

205.

vistu vanags

Accipiter gentilis

 

206.

jūras ērglis

Haliaeetus albicilla

 

207.

sarkanā klija

Milvus milvus

 

208.

melnā klija

Milvus migrans

 

209.

bikšainais klijāns

Buteo lagopus

 

210.

peļu klijāns

Buteo buteo

 

211.

pupuķis

Upupa epops

 

212.

bišu dzenis

Merops apiaster

 

213.

zaļā vārna

Coracias garrulus

 

214.

zivju dzenītis

Alcedo atthis

 

215.

tītiņš

Jynx torquilla

 

216.

pelēkā dzilna

Picus canus

 

217.

zaļā dzilna

Picus viridis

 

218.

melnā dzilna

Dryocopus martius

 

219.

trīspirkstu dzenis

Picoides tridactylus

 

220.

vidējais dzenis

Leiopicus medius

 

221.

mazais dzenis

Dryobates minor

 

222.

baltmugurdzenis

Dendrocopos leucotos

 

223.

dižraibais dzenis

Dendrocopos major

 

224.

lauku piekūns

Falco tinnunculus

 

225.

kukaiņu piekūns

Falco vespertinus

 

226.

purva piekūns

Falco columbarius

 

227.

bezdelīgu piekūns

Falco subbuteo

 

228.

stepes piekūns

Falco cherrug

 

229.

medību piekūns

Falco rusticolus

 

230.

lielais piekūns

Falco peregrinus

 

231.

vālodze

Oriolus oriolus

 

232.

brūnā čakste

Lanius collurio

 

233.

rudastes čakste

Lanius phoenicuroides

 

234.

Daurijas čakste

Lanius isabellinus

 

235.

melnpieres čakste

Lanius minor

 

236.

lielā čakste

Lanius excubitor

 

237.

bēdrozis

Perisoreus infaustus

 

238.

sīlis

Garrulus glandarius

 

239.

žagata

Pica pica

 

240.

riekstrozis

Nucifraga caryocatactes

 

241.

kovārnis

Corvus monedula

 

242.

krauķis

Corvus frugilegus

 

243.

krauklis

Corvus corax

 

244.

vārna

Corvus corone

[6]

244.1.

melnā vārna

Corvus corone corone

P

244.2.

pelēkā vārna

Corvus corone cornix

P

245.

meža zīlīte

Periparus ater

 

246.

cekulzīlīte

Lophophanes cristatus

 

247.

purva zīlīte

Poecile palustris

 

248.

pelēkā zīlīte

Poecile montanus

 

249.

zilzīlīte

Cyanistes caeruleus

 

250.

gaišzilā zīlīte

Cyanistes cyanus

 

251.

lielā zīlīte

Parus major

 

252.

somzīlīte

Remiz pendulinus

 

253.

īspirkstu cīrulis

Calandrella brachydactyla

 

254.

ausainais cīrulis

Eremophila alpestris

 

255.

sila cīrulis

Lullula arborea

 

256.

lauku cīrulis

Alauda arvensis

 

257.

cekulainais cīrulis

Galerida cristata

 

258.

bārdzīlīte

Panurus biarmicus

 

259.

klusais ķauķis

Iduna caligata

 

260.

iedzeltenais ķauķis

Hippolais icterina

 

261.

grīšļu ķauķis

Acrocephalus paludicola

 

262.

ceru ķauķis

Acrocephalus schoenobaenus

 

263.

krūmu ķauķis

Acrocephalus dumetorum

 

264.

purva ķauķis

Acrocephalus palustris

 

265.

ezeru ķauķis

Acrocephalus scirpaceus

 

266.

palieņu ķauķis

Acrocephalus agricola

 

267.

niedru strazds

Acrocephalus arundinaceus

 

268.

Pallasa ķauķis

Locustella certhiola

 

269.

lāsainais ķauķis

Locustella lanceolata

 

270.

Seivi ķauķis

Locustella luscinioides

 

271.

upes ķauķis

Locustella fluviatilis

 

272.

kārklu ķauķis

Locustella naevia

 

273.

mājas čurkste

Delichon urbicum

 

274.

Daurijas bezdelīga

Cecropis daurica

 

275.

bezdelīga

Hirundo rustica

 

276.

krastu čurkste

Riparia riparia

 

277.

svirlītis

Phylloscopus sibilatrix

 

278.

dzeltensvītru ķauķītis

Phylloscopus inornatus

 

279.

Hjūma ķauķītis

Phylloscopus humei

 

280.

Sibīrijas ķauķītis

Phylloscopus proregulus

 

281.

tumšais ķauķītis

Phylloscopus fuscatus

 

282.

vītītis

Phylloscopus trochilus

 

283.

čuņčiņš

Phylloscopus collybita

 

284.

Švarca ķauķītis

Phylloscopus schwarzi

 

285.

zaļais ķauķītis

Phylloscopus trochiloides

 

286.

ziemeļu ķauķītis

Phylloscopus borealis

 

287.

garastīte

Aegithalos caudatus

 

288.

melngalvas ķauķis

Sylvia atricapilla

 

289.

dārza ķauķis

Sylvia borin

 

290.

tuksneša ķauķis

Sylvia nana

 

291.

svītrainais ķauķis

Sylvia nisoria

 

292.

gaišais ķauķis

Sylvia curruca

 

293.

brūnspārnu ķauķis

Sylvia communis

 

294.

īspirkstu mizložņa

Certhia brachydactyla

 

295.

mizložņa

Certhia familiaris

 

296.

dzilnītis

Sitta europaea

 

297.

paceplītis

Troglodytes troglodytes

 

298.

ūdensstrazds

Cinclus cinclus

 

299.

mājas strazds

Sturnus vulgaris

 

300.

sārtais strazds

Pastor roseus

 

301.

raibais zemesstrazds

Zoothera dauma

 

302.

sila strazds

Turdus viscivorus

 

303.

dziedātājstrazds

Turdus philomelos

 

304.

plukšķis

Turdus iliacus

 

305.

melnais mežastrazds

Turdus merula

[7]

306.

pelēkais strazds

Turdus pilaris

 

307.

apkakles strazds

Turdus torquatus

 

308.

melnrīkles strazds

Turdus atrogularis

 

309.

pelēkais mušķērājs

Muscicapa striata

 

310.

sarkanrīklīte

Erithacus rubecula

 

311.

zilrīklīte

Cyanecula svecica

 

312.

lakstīgala

Luscinia luscinia

 

313.

rietumu lakstīgala

Luscinia megarhynchos

 

314.

Sibīrijas rubīnrīklīte

Calliope calliope

 

315.

rudsānu zilastīte

Tarsiger cyanurus

 

316.

mazais mušķērājs

Ficedula parva

 

317.

melnais mušķērājs

Ficedula hypoleuca

 

318.

baltkakla mušķērājs

Ficedula albicollis

 

319.

melnais erickiņš

Phoenicurus ochruros

 

320.

erickiņš

Phoenicurus phoenicurus

 

321.

lukstu čakstīte

Saxicola rubetra

 

322.

tumšā čakstīte

Saxicola torquatus

[8]

322.1.

Sibīrijas tumšā čakstīte

Saxicola torquatus maurus

P

323.

akmeņčakstīte

Oenanthe oenanthe

 

324.

smiltāju čakstīte

Oenanthe isabellina

[9]

325.

tuksneša čakstīte

Oenanthe deserti

 

326.

daglā čakstīte

Oenanthe pleschanka

 

327.

zeltgalvītis

Regulus regulus

 

328.

sārtgalvītis

Regulus ignicapilla

 

329.

zīdaste

Bombycilla garrulus

 

330.

Sibīrijas peļkājīte

Prunella montanella

 

331.

peļkājīte

Prunella modularis

 

332.

mājas zvirbulis

Passer domesticus

 

333.

lauku zvirbulis

Passer montanus

 

334.

koku čipste

Anthus trivialis

 

335.

sarkanrīkles čipste

Anthus cervinus

 

336.

pļavu čipste

Anthus pratensis

 

337.

ūdeņu čipste

Anthus spinoletta

 

338.

akmeņu čipste

Anthus petrosus

 

339.

lielā čipste

Anthus richardi

 

340.

stepes čipste

Anthus campestris

 

341.

dzeltenā cielava

Motacilla flava

 

341.1.

ziemeļu dzeltenā cielava

Motacilla flava thunbergi

P

341.2.

parastā dzeltenā cielava

Motacilla flava flava

P

341.3.

melngalvas dzeltenā cielava

Motacilla flava feldegg

P

342.

pelēkā cielava

Motacilla cinerea

 

343.

citroncielava

Motacilla citreola

 

344.

baltā cielava

Motacilla alba

 

344.1.

Jarela baltā cielava

Motacilla alba yarrellii

P

345.

žubīte

Fringilla coelebs

 

346.

ziemas žubīte

Fringilla montifringilla

 

347.

dižknābis

Coccothraustes coccothraustes

 

348.

mazais svilpis

Carpodacus erythrinus

 

349.

ziemeļu svilpis

Pinicola enucleator

 

350.

svilpis

Pyrrhula pyrrhula

[10]

351.

zaļžubīte

Chloris chloris

 

352.

kalnu ķeģis

Linaria flavirostris

 

353.

kaņepītis

Linaria cannabina

 

354.

parastais ķeģis

Acanthis flammea

 

354.1.

mazais ķeģis

Acanthis flammea cabaret

P

354.2.

gaišais ķeģis

Acanthis flammea hornemanni

P

355.

priežu krustknābis

Loxia pytyopsittacus

 

356.

egļu krustknābis

Loxia curvirostra

 

357.

baltsvītru krustknābis

Loxia leucoptera

 

358.

dadzītis

Carduelis carduelis

[11]

359.

ģirlicis

Serinus serinus

 

360.

ķivulis

Spinus spinus

 

361.

Lapzemes stērste

Calcarius lapponicus

 

362.

sniedze

Plectrophenax nivalis

 

363.

melngalvas stērste

Emberiza melanocephala

 

364.

lielā stērste

Emberiza calandra

 

365.

dārza stērste

Emberiza hortulana

 

366.

dzeltenā stērste

Emberiza citrinella

 

367.

priežu stērste

Emberiza leucocephalos

 

368.

niedru stērste

Emberiza schoeniclus

 

369.

birztalu stērste

Emberiza aureola

 

370.

meža stērste

Emberiza rustica

 

371.

mazā stērste

Emberiza pusilla

 

[1] Saskaņā ar publikāciju žurnālā “Putni dabā” 88 (2020/2–3) (Smislovs, Smislovs 2020).

[2] Mājas balodis ir klinšu baloža Columba livia (kas Latvijā nav sastopams) domestificētā forma, kura netiek uzskatīta par pasugu.

[3] Citur literatūrā tiek lietots arī nosaukums “melngalvas gārgale”.

[4] Putnu vērotāju aprindās bieži tiek lietoti arī sinonīmi – čistiks un svilpējalks.

[5] Citur lietots arī nosaukums “mazā pūcīte”. Tas var radīt iespēju sajaukt ar citām sugām, piemēram, apodziņu vai mājas apogu, kas angliski ir “Little Owl”.

[6] Saskaņā ar BirdLife lietoto sistemātiku melnā un pelēkā vārna joprojām tiek uzskatītas par pasugām.

[7] Citur mēdz lietot nosaukumu “melnais strazds”, tomēr vēl 20. gs. literatūrā ar šo nosaukumu tika apzīmēta cita suga – mājas strazds. Un arī mūsdienās ir liela iespēja radīt pārpratumus ar nosaukumu, kuru varētu attiecināt uz divām sugām.

[8] Atbilstoši BirdLife pašlaik lietotajai taksonomijai, Latvijā ligzdo tumšās čakstītes pasuga Saxicola torquatus rubicola. Dažās citās taksonomijas sistēmās to jau uzskata par pastāvīgu sugu – Saxicola rubicola).

[9] Citur tiek lietots arī nosaukums “dūkanā čakstīte”.

[10] Bieži sabiedrībā tiek lietots šīs sugas sinonīms – sarkankrūtītis. Tomēr šo sinonīmo nosaukumu jauc ar citas sugas – sarkanrīklītes – nosaukumu.

[11] Vēsturiski un citur literatūrā bieži tiek lietots arī sinonīms – ciglis.

Literatūra

HBW, BirdLife International. 2021. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 6. Available at: http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy

Putni.lv. 2021. Latvijas putnu sugu sistemātiskais saraksts. Pieejams: http://www.putni.lv/saraksti/lvpsss.xlsx

Smislovs E., Smislovs V. 2020. Par Stejnegera pīles novērojumu Kolkā. Putni dabā 88 (2020/2–3): 36–37.

Strazds M., Baumanis J., Funts K. 2014. Holarktikas putnu nosaukumi latviešu valodā. Putni dabā pielikums 4: 1–84.

Agnis Bušs

agnis@putnidaba.lv

Skip to content