Raksts publicēts Putni dabā 90 (2022/1), lpp. 33–39
Strauja mežirbes populācijas samazināšanās konstatēta jau pirmajos gados pēc uzskaišu sākšanas, un tā joprojām turpinās. Foto: Ainārs Auniņš

AINĀRS AUNIŅŠ

ainars.aunins@lu.lv

Putnu populācijas visā Eiropā piedzīvo lielas pārmaiņas dažādu antropogēno vides faktoru dēļ (Eglington, Pearce-Higgins 2012; Jørgensen et al. 2016). Tādēļ arvien vairāk sugu kļūst apdraudētas un ir nepieciešami pasākumi to populāciju saglabāšanai (Powers, Jetz 2019). Dabas aizsardzība nav iespējama, ja trūkst zināšanu par savvaļas sugu populāciju stāvokli, jo bez tām nav iespējams novērtēt dažādu sugu apdraudējuma pakāpi un noteikt aizsardzības prioritātes. Līdz ar to ligzdojošo putnu uzskaites Eiropā veido pamatu, uz kura turpmāk var būvēt zināšanās balstītu sugu aizsardzību. Arī Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu programma ir daļa no šīs sistēmas, un tā ļauj mums ik gadu palūkoties uz putnu populāciju stāvokli mūsu valstī.

PALDIES visiem ligzdojošo putnu uzskaites veicējiem! 2021. gadā tie bijuši (izcelti visu četru uzskaišu veicēji): Margarita Baltā, Aija Bensone, Ilze Bojāre, Agnis Bušs, Andra Čaupale, Andris Dekants, Agnese Gaile, Andris Grīnbergs, Dana Heiberga, Imants Jakovļevs, Māris Jaunzemis, Elvijs Kantāns, Renāte Kaupuža, Oskars Keišs, Mareks Kilups, Viesturs Ķerus, Jānis Ķuze, Sandis Laime, Edgars Lediņš, Ieva Leite, Valdis Lukjanovs, Sintija Martinsone, Ieva Mārdega, Aivars Meinards, Irisa Mukāne, Gunārs Pētersons, Mārtiņš Platacis, Ainis Platais, Jānis Priednieks, Maija Rozenfelde, Ieva Sarja, Antra Stīpniece, Ģirts Strazdiņš, Matīss Stunda, Miks Stūrītis, Marina Šiļina, Jana Tipovska, Dagnis Vasiļevskis, Viesturs Vintulis, Viesturs Vīgants, Juris Vīgulis, Miķelis Zalāns, Valdis Zariņš. Pavisam uzskaites veiktas 53 maršrutos, no kuriem visas četras metodikā paredzētās uzskaites veiktas 36, bet trīs uzskaites – 10 maršrutos. Pēdējos gados pastāvīgi audzis maršrutu skaits, kuros veiktas “pilnās uzskaites”, t. i., uzskaites, kas ligzdošanas sezonas laikā maršrutā veiktas četrreiz. Šādu maršrutu skaits pieaudzis no 24 2018. gadā līdz 36 pērn. Pieaudzis arī maršrutu skaits ar vismaz trim uzskaitēm – no 43 līdz 46 tajā pašā laika periodā. Maršrutu nevienmērīgais teritoriālais sadalījums joprojām saglabājas: Rietumkurzemē veikts tikai viens maršruts, Latgalē – vien daži, arī Sēlija un Vidzemes augstiene vāji pārstāvētas (1. attēls).

Populāciju pārmaiņu analīze laika periodam kopš 2005. gada šoreiz veikta 113 sugām (1. tabula). No tām statistiski droši klasificējamas tendences bija 79 sugām: 20 no tām konstatēts samazinājums (t. sk. vienai – mežirbei – tas bijis straujš), bet 30 – pieaugums (nevienai tas nav klasificēts kā straujš). Stabilas populācijas bija 29 sugām. Pārējo 34 sugu izmaiņu tendences ir klasificējamas kā neskaidras. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad 15 sugām tika konstatēts statistiski būtisks samazinājums (Auniņš 2021), pērn šādu sugu skaits jūtami pieauga. Šis pieaugums turpinās jau vairākus gadus: 2015. gadā bija sešas dilstošās sugas (Auniņš 2016), bet pērn tādu bija jau 20. Var prognozēt arī turpmāku šādu sugu skaita pieaugumu, jo, analizējot pārmaiņas pēdējo 10 gadu periodā (2011–2021), konstatētas 32 sugas, kam populācijas būtiski samazinās.

Sugas, kurām skaits kopš uzskaišu sākuma 2005. gadā samazinās: peļu klijāns, mežirbe, rubenis, grieze, ķīvīte, parastā ūbele, dižraibais dzenis, mazais dzenis, lakstīgala, lukstu čakstīte, plukšķis, kārklu ķauķis, upes ķauķis, svirlītis, garastīte, purva zīlīte, pelēkā zīlīte, dzilnītis, brūnā čakste un mazais svilpis.

Tikai viena no iepriekšējā gadā ziņotajām sarūkošajām sugām savu statusu ir mainījusi – dzeguzes populācija atkal klasificēta kā stabila. Savukārt klāt nākušas sešas sugas: rubeņa, upes ķauķa un garastītes populācijas iepriekš ziņotas kā neskaidras, bet svirlīša, dzilnīša un mazā svilpja – kā stabilas (Auniņš 2021). Visām šīm sugām, izņemot garastīti, 2021. gadā reģistrēts indeksa vēsturiskais minimums. Rubeņa un mazā svilpja populācijas, pakāpeniski svārstoties, mazinājušās jau kopš uzskaišu programmas sākuma (2. un 3. attēls), turklāt mazajam svilpim pakāpenisks indeksa kritums vērojams jau kopš lauku putnu uzskaišu sākuma 1995. gadā. Pārējām dilstošajām sugām indeksa kritums sācies vēlāk. Ja salīdzinām šo sugu populāciju pārmaiņas Latvijā un līdzīgā laika periodā Eiropā kopumā, gadījumi ir atšķirīgi: kritums arī Eiropā vērojams upes ķauķim, svirlītim un mazajam svilpim (PECBMS 2021). Tas liek domāt par plašāka mēroga procesiem, kas ietekmē šīs populācijas. Jau iepriekš izteiktas aizdomas (Auniņš 2021), ka upes ķauķa populācijas samazināšanās varētu būt saistīta ar biotopu kvalitātes pasliktināšanos sugas ziemošanas vietās Āfrikā uz dienvidiem no ekvatora (Atkinson et al. 2014; Beresford et al. 2019). Subsahāras Āfrikā ziemo arī svirlītis, lai gan krietni plašākā teritorijā (del Hoyo et al. 2006). Mazais svilpis gan ziemo pilnīgi citā reģionā – Indijas subkontinentā. Iepriekš mazā svilpja populācijas stāvoklis bija lielā mērā saistīts ar zālāju stāvokli Latvijā (Auniņš 2010), un vairums zālāju biotopu ir nelabvēlīgā stāvoklī visā Eiropā (Anonymous 2019). Lai arī mazais svilpis apdzīvo ne tikai dabiskos zālājus, tomēr tieši tie ir nozīmīgākās sugas dzīvotnes Latvijā (Aunins et al. 2001). Garastītei un dzilnītim Eiropā kopumā kopš 2005. gada ir bijis pieaugums, bet rubeņa populācija ir svārstījusies bez izteiktas tendences (PECBMS 2021). Turklāt pirmās divas ir daļējie migranti, turpretim rubenis – nometnieks. Tāpēc šo sugu Latvijas populāciju sarukuma iemesli visdrīzāk jāmeklē tepat valstī.

Papildus iepriekš uzskaitītajām ir vēl vairākas sugas, kam novērots indeksa antirekords. Tās visas ir sugas, kam populācijas samazināšanās tendences konstatētas jau iepriekš. Stāvoklis turpinājis pasliktināties gan mežirbei (2. attēls), kuras populācija jau ilgstoši ir ļoti noplicinātā stāvoklī, gan arī ķīvītei, lakstīgalai, lukstu čakstītei, kārklu ķauķim un brūnajai čakstei (3. attēls), kas tikai pēdējos gados pievienojušās dilstošo sugu sarakstam. Svītrainais ķauķis ligzdojošo putnu uzskaitēs nav reģistrēts jau pēdējos trīs uzskaišu gadus, lai gan iepriekš vienmēr ticis konstatēts, turklāt kopējais veikto maršrutu skaits laika gaitā ir palielinājies. Šai sugai ir starptautisks aizsardzības statuss (tā iekļauta ES Putnu direktīvas 1. pielikumā), tādēļ tas raisa satraukumu, un mazākais, ko varētu darīt, būtu papildus sugas atradņu apzināšanai veikt arī dzīvotņu analīzi tajās, lai varētu novērtēt, tieši kuri vides elementi šai sugai ir svarīgi.

No sugām, kuru populācijas samazinās, mazāk nekā puse (8) ir saistītas ar lauksaimniecības zemēm, bet puse (10) – ar mežiem. Atlikušo sugu sastopamību nosaka citi faktori, tādēļ tās var būt sastopamas gan mežos, gan lauksaimniecības zemēs, gan citur. Šāda proporcija nesakrīt ar citviet Eiropā reģistrēto, kur primāri samazinās tieši lauku putnu sugu populācijas (Bowler et al. 2021; Haes et al. 2020; Kamp et al. 2020). Arī vērtējot pēc indivīdu skaita pārmaiņām Eiropā, tieši lauku putnu sugas – dzeltenā cielava, mājas strazds, lauku cīrulis, ģirlicis, kaņepītis un lauku zvirbulis – dominē visvairāk indivīdus zaudējušo sugu astotniekā (Burns et al. 2021). Tāpat mazāk nekā puse (8) no dilstošajām sugām ziemo Āfrikā uz dienvidiem no ekvatora – tas ir tikpat, cik sarūkošo nometnieku vai daļējo migrantu sugu. Vēl trīs no sugām, kuru populācijas samazinās, ziemo citviet Eiropā. Arī šī proporcija nesaskan ar citviet Eiropā novēroto tendenci, ka visstraujāk samazinās tieši Subsahāras Āfrikā ziemojošo sugu populācijas, turpretim Eiropā ziemojošajām sugām klājas diezgan labi (Haes et al. 2020; Howard et al. 2020). Tas liecina, ka papildus globālajiem un kontinenta mēroga faktoriem, tādiem kā klimata pārmaiņas, dabisko dzīvotņu degradācija Āfrikā un lauksaimniecības intensifikācija Eiropā (Howard et al. 2020), Latvijā darbojas vēl citi vietēja vai reģionāla mēroga faktori, kas nosaka meža putnu un nometnieku sugu populāciju samazināšanos.

Tomēr ne visām sugām klājas slikti. Sugu skaits, kurām populācijas pieaug, ir lielāks nekā to, kurām populācijas samazinās. Latvijā īpaši strauji populācija pieaug zaļajam ķauķītim, Seivi, ezera un krūmu ķauķiem, kā arī melnajam erickiņam. Populācijas indeksa rekordus pērn piedzīvojuši arī laukirbe, mājas balodis, erickiņš, melngalvas ķauķis un mājas strazds. Pēdējai sugai pērn reģistrētais indekss ir augstākais arī kopš 1995. gada. Par pārējām uzskaitītajām sugām šādu datu nav. Jāņem gan vērā, ka ligzdojošo putnu uzskaites nevar uzskatīt par reprezentatīvām ne laukirbei, ne mājas balodim; par to liecina šo sugu indeksu plašie kļūdas intervāli. Laukirbes novērojumiem uzskaitēs ir izteikts nejaušības raksturs, jo sugai ir slēpts dzīvesveids, tā ir grūti pamanāma, bet vokalizē tā parasti naktī. Līdz ar to reģistrēto indeksa rekordu nevar uzskatīt par pazīmi, ka sugas populācijai klājas labi. Sugas populācija pēdējo 40 gadu laikā ir dramatiski samazinājusies viscaur Eiropā (PECBMS 2021), un nav nekādu apstākļu, kas liktu domāt, ka Latvijā varētu būt citādi. Pārējo sugu populāciju pārmaiņām Latvijā sakritība ar Eiropas mēroga procesiem ir tikai daļēja: erickiņa un melngalvas ķauķa populācijas Eiropā kopumā pieaug, turpretim mājas strazda – samazinās (PECBMS 2021). Melngalvas ķauķa populācija Eiropā kopš 1980. gada pieaugusi par gandrīz 55 miljoniem indivīdu, un tas ir lielākais absolūtais pieaugums starp visām sugām kontinentā (Burns et al. 2021). Var pieņemt, ka sugas populācijas pieaugums Latvijā ir daļa no šī kontinenta mēroga procesa, tomēr tā iemesli nav zināmi. Savukārt mājas strazda populācijas pārmaiņas dažādās Eiropas daļās atšķiras: samazinājums vērojams Rietum- un Ziemeļeiropā, turpretim Centrālajā un Austrumeiropā populācija pieaug. Šīm atšķirībām nav viennozīmīga skaidrojuma, un ir pamats domāt, ka darbojas vairāku, grūti izskaidrojamu faktoru kopums (Heldbjerg et al. 2019). Tomēr kopējā bilance ir negatīva, un mājas strazda indivīdu skaita kritums ir trešais lielākais Eiropā – vairāk nekā 74 miljoni (Burns et al. 2021).

Putnu populāciju pārmaiņu tendences visam laika periodam kopš uzskaišu sākuma nereti ir turpinājums samazinājumam, kas vispirms reģistrēts īsākā termiņā. Tādēļ pārmaiņas izvērtētas arī īsākā laika periodā. Nepilnai pusei sugu (14 no 29 jeb par piecām mazāk kā gadu iepriekš) īstermiņa (pēdējo 5 gadu) populāciju pārmaiņu tendences ar skaidru klasifikāciju bija negatīvas. Tādējādi turpinās tendence samazināties dilstošo sugu skaitam šajā laika periodā, attiecīgi palielinoties augošo sugu skaitam.

Brūnās čakstes populācija samazinās jau vairāk kā divus gadu desmitus. Foto: Ainārs Auniņš

Sugas, kurām skaits pēdējos piecus gadus samazinās: niedru lija, mežirbe, rubenis, grieze, ķīvīte, tītiņš, lakstīgala, lukstu čakstīte, upes ķauķis, mazais mušķērājs, dzilnītis, brūnā čakste, sīlis un zaļžubīte.

Tomēr satraucoši ir tas, ka lielākā daļa (9 no 14) no šīm īstermiņā dilstošajām sugām ir tās pašas, kas samazinās kopš 2005. gada. Tas nozīmē, ka to skaita samazinājuma iemesli nekur nav pazuduši un turpina savu negatīvo ietekmi. Tiesa, daļa no šīm sugām savu visa perioda negatīvo vērtējumu ir ieguvušas tieši pēdējo gadu tendenču dēļ, tomēr ne visas. Šeit īpaši jāizceļ mežirbe, kas starp dilstošajām sugām parādās jau kopš pirmajiem uzskaišu pārskatiem, kuros pārmaiņas vērtētas (Auniņš, Mārdega 2009), kā arī upes ķauķis un brūnā čakste, kuru populācijas samazinās jau vismaz divus gadu desmitus. Ja pēdējo divu sugu skaita sarukumā vēl varam mēģināt “vainot Āfriku”, tad mežirbei kā striktai nometniecei visi cēloņi meklējami tepat Latvijā. Šai sugai būtu jākļūst par vienu no mūsu valsts dabas aizsardzības prioritātēm.

Ilgtermiņa populāciju pārmaiņu tendences (kopš 1995. gada) lauku putnu sugām kopš iepriekšējā gada mainījušās minimāli. Dilstošajām sugām pievienojusies lukstu čakstīte. Šī suga pagājušā gadsimta 90. gados ievērojami palielināja savu populāciju, pateicoties pieaugušajām pamesto tīrumu platībām, tomēr tagad viss šis pieaugums ir “nodilis” un lukstu čakstītes populācija ir mazāka nekā 1995. gadā. Līdzīgas pārmaiņas bijušas arī griezei, kas ilgtermiņā dilstošajām sugām piepulcējās jau pāris gadus atpakaļ, kā arī kārklu ķauķim, kura pievienošanos šim sarakstam varam sagaidīt tuvākajos gados (3. attēls).

Upes ķauķa populācija jau ilgstoši samazinās gan Latvijā, gan Eiropā. Iespējams, to izraisa ziemošanas biotopu kvalitātes pasliktināšanās Āfrikā. Foto: Ainārs Auniņš

Sugas, kurām skaits kopš lauku putnu uzskaites sākuma 1995. gadā samazinās: peļu klijāns, grieze, lauku cīrulis, dzeltenā cielava, lukstu čakstīte, upes ķauķis, brūnā čakste un mazais svilpis.

Izvērtējot Latvijas parasto putnu populāciju pārmaiņas dažādos laika periodos, var secināt, ka arvien turpina pieaugt sugu skaits, kurām populācijas kopš uzskaišu sākuma samazinās, turklāt daļai no tām šis samazinājums ir ilgstošs un bez stāvokļa stabilizēšanās pazīmēm. Vienlaikus mazinās īstermiņā dilstošo sugu skaits, ļaujot cerēt, ka šis vidējā termiņā sarūkošo sugu skaita pieaugums tuvākajos gados apstāsies.

Sabiedriskā monitoringa programmas, kāda ir arī Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu programma, pastāv, tikai pateicoties tās dalībniekiem – brīvprātīgajiem novērotājiem. Lai iegūtu pēc iespējas labākus un pilnīgākus datus par mūsu putnu populāciju pārmaiņām, nepieciešams pēc iespējas lielāks aktīvo maršrutu skaits un iespējami labāks to teritoriālais izvietojums. Parastākajām sugām, tādām kā žubīte, vītītis, čuņčiņš un citas, kas tiek konstatētas katrā vai gandrīz katrā skaitītajā maršrutā, jau šobrīd datu ir pietiekami, lai ar augstu statistisko drošību novērtētu pat relatīvi nelielas pārmaiņas to populācijās, bet to nevar teikt par vairākumu sugu. Relatīvi retākām sugām pārmaiņu konstatēšanai ar pašreizējo maršrutu skaitu vajadzīgs ilgāks laiks, tādēļ pastāv risks, ka varam kādus būtiskus procesus vienkārši “nogulēt” vai laikus nepamanīt. Tādēļ aicinu pieteikties uzskaitēm ikvienu putnu pazinēju! Lielākajā daļā Latvijas uzskaišu maršruts ikvienam ir pieejams samērā netālu no viņa dzīvesvietas vai cita izvēlēta bāzes punkta. Lai pieteiktos dalībai, sazinieties ar programmas vadītāju Ievu Mārdegu (ieva.mardega@gmail.com) vai sūtiet pieteikumu uz LOB biroju.

Literatūra

Anonymous 2019. Article 17 web tool. Habitat assessments at EU biogeographical level. https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/habitat/progress/?period=5&group=Grasslands&conclusion=overall+assessment.

Atkinson P. W., Adams W. M., Brouwer J., Buchanan G., Cheke R. A., Cresswell W., Hewson C. M., Hulme M. F., Manvell A., Sheehan D. K., Small R. D. S., Sutherland W. J., Vickery J. A. 2014. Defining the key wintering habitats in the Sahel for declining African-Eurasian migrants using expert assessment. Bird Conservation International 24: 477–491. doi:10.1017/S0959270913000531.

Auniņš A. 2021. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2020: dilstošo sugu skaits turpina pieaugt. Putni dabā 89: 22–28.

Auniņš A. 2016. Kā mainījušās ligzdojošo putnu populācijas pēdējos 10 gados? Putni dabā 2016/1: 10–15.

Auniņš A. 2010. Bird Populations in Latvian Farmland: Patterns and Trends. Thesis for Doctor’s Degree in Biology, Zoology. Rīga: University of Latvia.

Auniņš A., Mārdega I. 2009. Ligzdojošo dienas putnu uzskaišu rezultāti pēc ceturtās sezonas. Putni dabā 2009: 10–13.

Aunins A., Petersen B. S., Priednieks J., Prins E. 2001. Relationships Between Birds and Habitats in Latvian Farmland. Acta Ornithologica 36: 55–64. doi:10.3161/068.036.0114.

Beresford A. E., Sanderson F. J., Donald P. F., Burfield I. J., Butler A., Vickery J. A., Buchanan G. M. 2019. Phenology and climate change in Africa and the decline of Afro-Palearctic migratory bird populations. Remote Sensing in Ecology and Conservation 5: 55–69. doi:10.1002/RSE2.89.

Bowler D., Richter R. L., Eskildsen D., Kamp J., Moshøj C. M., Reif J., Strebel N., Trautmann S., Voříšek P. 2021. Geographic variation in the population trends of common breeding birds across central Europe. Basic and Applied Ecology 56: 72–84. doi:10.1016/J.BAAE.2021.07.004.

Burns F., Eaton M. A., Burfield I. J., Klvaňová A., Šilarová E., Staneva A., Gregory R. D. 2021. Abundance decline in the avifauna of the European Union reveals cross-continental similarities in biodiversity change. Ecology and Evolution 11: 16647–16660. doi:10.1002/ECE3.8282.

del Hoyo J., Elliot A., Christie D. 2006. Handbook of the Birds of the World. Vol. 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers. Barcelona: Lynx Edicions.

Díaz S., Settele J., Brondízio E. S., Ngo H. T., Agard J., Arneth A., Balvanera P., Brauman K. A., Butchart S. H. M., Chan K. M. A., Lucas A. G., Ichii K., Liu J., Subramanian S. M., Midgley G. F., Miloslavich P., Molnár Z., Obura D., Pfaff A., Polasky S., Purvis A., Razzaque J., Reyers B., Chowdhury R. R., Shin Y. J., Visseren-Hamakers I., Willis K. J., Zayas C. N. 2019. Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. Science 366. doi:10.1126/science.aax3100.

Eglington S. M., Pearce-Higgins J. W. 2012. Disentangling the relative importance of changes in climate and land-use intensity in driving recent bird population trends. PLoS One 7: 1–8. doi:10.1371/journal.pone.0030407.

de Haes H. A. U., Tamis W. L. M., Cieraad E., van der Weijden W. J. 2020. Comparison of breeding bird trends between the Netherlands and Europe. Bird Study 67: 459–471. doi:10.1080/00063657.2021.1939652.

Heldbjerg H., Fox A. D., Lehikoinen A., Sunde P., Aunins A., Balmer D. E., Calvi G., Chodkiewicz T., Chylarecki P., Escandell V., Foppen R., Gamero A., Hristov I., Husby M., Jiguet F., Kmecl P., Kålås J. A., Lewis L. J., Lindström Å., Moshøj C., Nellis R., Paquet J.-Y., Portolou D., Ridzon J., Schmid H., Skorpilová J., Szabó Z. D., Szép T., Teufelbauer N., Trautmann S., van Turnhout C., Vermouzek Z., Vorišek P., Weiserbs A. 2019. Contrasting population trends of Common Starlings (Sturnus vulgaris) across Europe. Ornis Fennica 96: 153–168.

Howard C., Stephens P. A., Pearce-Higgins J. W., Gregory R. D., Butchart S. H. M., Willis S. G. 2020. Disentangling the relative roles of climate and land cover change in driving the long-term population trends of European migratory birds. Diversity and Distributions 26: 1442–1455. doi:10.1111/ddi.13144.

Jørgensen P. S., Böhning-Gaese K., Thorup K., Tøttrup A. P., Chylarecki P., Jiguet F., Lehikoinen A., Noble D. G., Reif J., Schmid H., van Turnhout C., Burfield I. J., Foppen R., Voříšek P., van Strien A., Gregory R. D., Rahbek C. 2016. Continent-scale global change attribution in European birds – combining annual and decadal time scales. Global Change Biology 22: 530–543. doi:10.1111/GCB.13097.

Kamp J., Frank C., Trautmann S., Busch M., Dröschmeister R., Flade M., Gerlach B., Karthäuser J., Kunz F., Mitschke A., Schwarz J., Sudfeldt C. 2020. Population trends of common breeding birds in Germany 1990–2018. Journal of Ornithology 162: 1–5. doi:10.1007/s10336-020-01830-4.

PECBMS 2021. Trends of common birds in Europe, 2021 update. https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/.

Powers R. P., Jetz W. 2019. Global habitat loss and extinction risk of terrestrial vertebrates under future land-use-change scenarios. Nature Climate Change 9(4): 323–329. doi:10.1038/s41558-019-0406-z.

Summary

Population changes in common birds 2005–2021: not only global factors leave their mark /Ainārs Auniņš/

Annual population indices and trends were calculated for 113 breeding bird species (Table 1) in Latvia. Since 2005, 20 species have declined, 30 have increased, and 29 have been stable. The trends of the remaining 34 species were uncertain. The Common Cuckoo has changed its status from declining to stable, but the Black Grouse, the River Warbler, the Long-tailed Tit, the Wood Warbler, the Eurasian Nuthatch and the Common Rosefinch joined the list of declining species in 2021. Since the marked decline is detected not only for the long-distance migrants that winter in Sub-Saharan Africa, but also for short-distance migrants and even resident species (e. g. the Hazel Grouse), we must conclude that the species are affected not only by global and European-scale factors (like climate change, habitat degradation in Africa and agricultural intensification in Europe) but also by additional regional and local factors that affect forest species and resident species.

Ainārs Auniņš

AINĀRS AUNIŅŠ

ainars.aunins@lu.lv

Skip to content